Regulamin Użytkownika sieci komputerowej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie art. 385 §2 kodeksu cywilnego.

1.2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym obok znaczeniu:

 1. Abonent:
  • osoba fizyczna, zameldowana w lokalu lub posiadająca do niego tytuł prawny, z którą została zawarta umowa o zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET,
  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którą została zawarta umowa o zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET
 2. Operator – TKT-NET s. c. z siedzibą w Trzebnicy, kod pocztowy 55-100, ul. Obrońców Pokoju 43/2
 3. Administrator – Osoba zarządzająca na zlecenie Operatora lokalną siecią komputerową. W szczególności, Administratorem może być Operator.
 4. Umowa – umowa o zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET, zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem.

1.3. Przez doprowadzenie łącza sieciowego do lokalu zajmowanego przez Abonenta rozumie się:

 1. wykonanie okablowania strukturalnego i zainstalowanie gniazda, niezbędnego do korzystania z sieci TKT- NET, oraz
 2. zainstalowanie wewnątrz urządzenia aktywnego Abonenta karty sieciowej wraz z doprowadzeniem do niej przewodu umożliwiającego dostęp do sieci TKT-NET.

1.4. Przez aktywację rozumie się udostępnienie sygnału do komputera Abonenta.

1.5. Przez abonament rozumie się miesięczną opłatę za:

 • zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET,
 • używanie karty sieciowej,
 • konserwację sieci i usuwanie awarii.

1.6. Przez zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET, rozumie się nielimitowany czasowo, stały dostęp jednego urządzenia aktywnego Abonenta do sieci TKT-NET. W ramach dostępu do sieci TKT-NET, Abonent może również korzystać z dostępu do sieci Internet.

1.7. Przez sieć TKT-NET, rozumie się sieć transmisji danych, wykorzystującą protokół TCP/IP, posiadającą łącza do światowej sieci Internet, eksploatowaną przez Operatora.

1.8. Przez urządzenie aktywne rozumie się terminal dostępowy, którym może być komputer.

2. Doprowadzenie łącza i jego aktywacja

2.1. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w tym terminie zajmowanego przez siebie lokalu upoważnionemu pracownikowi Operatora, wykonującemu doprowadzenie łącza. Nieudostępnienie lokalu spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu, o którym mowa powyżej.

2.2. Abonent ma prawo do odstapienia od umowy wraz ze zwrotem 50% oplaty instalacyjnej w terminie 7 dni od wykonania instalacji. Po tym terminie Abonent może jedynie rozwiązać umowę na swiadczenie usług jakie oferuje Operator.

2.3. Aktywacja zostanie dokonana w dniu wykonania czynności wskazanej w pkt. 2.1. lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

2.4. Jeżeli w chwili zawarcia Umowy Abonent posiada łącze sieciowe wskazane w pkt.1.3., zobowiązania Operatora ograniczają się do aktywacji łącza sieciowego oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do sieci TKT-NET.

3. Warunki świadczenia usługi

3.1. Łącze sieciowe Operatora przeznaczone jest tylko i wyłącznie do wykorzystania na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów lub danych w komputerze Abonenta, do którego mogło dojść w trakcie konfigurowania urządzenia aktywnego należącego do Abonenta i podłączonego do łącza sieciowego Operatora.

3.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych przez udostępnione łącze sieciowe, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanego z sieci Internet.

3.4. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w urządzeniu aktywnym oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci urządzenia aktywnego Abonenta, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą sieci TKT-NET lub z innych źródeł.

3.5. Adres głównego konta poczty elektronicznej Abonenta stanowi obowiązujący adres dla przesyłania przez Operatora informacji marketingowych i komunikatów, wiążących się z działalnością Operatora. Informacja wysłana przez Operatora na ten adres uważana jest za otrzymaną przez Abonenta w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia jej wysłania.

3.6. Adres konta poczty elektronicznej Operatora (biuro@trzebnica.org) stanowi obowiązujący adres dla Abonentów w zakresie przesyłania Operatorowi wszelkich oświadczeń, dla których przepisy umowy i regulaminu nie wymagają zachowania innej formy, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn natury technicznej. Jeżeli z przekazanym tą drogą oświadczeniem wiążą się jakiekolwiek obowiązki dla Operatora (np. Abonent zleci wykonanie usługi), wówczas dla jego skuteczności wymagane jest, aby w ciągu 24 godzin Operator telefonicznie potwierdził przyjęcie tego obowiązku.

3.7. Abonent wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora okresowych kontroli prawidłowości działania instalacji w lokalu Abonenta. O zamiarze przeprowadzenia kontroli instalacji, Abonent zostanie powiadomiony telefonicznie z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzający kontrolę pracownicy Operatora będą posiadać pisemne zaświadczenie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli instalacji, które okazują na żądanie Abonenta.

3.8. Zamieszczanie reklam bądź innych komercyjnych treści na stronach World Wide Web jest możliwe tylko po uzyskaniu przez Abonenta zgody Operatora oraz po wniesieniu dodatkowych opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora.

3.9. Operator przydziela Abonentowi numer IP, zobowiązując zarazem Abonenta do używania określonej karty sieciowej. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie zalecanej przez Operatora, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie usługi dostępu do Internetu w sieci TKT-NET na poziomie urządzenia aktywnego Abonenta. Ponadto okoliczność zmiany karty sieciowej przez Abonenta wymaga bezzwłocznego powiadomienia Operatora o tym fakcie. Samowolna zmiana numeru IP jest zabroniona.

3.10. Po rejestracji Abonenta w sieci TKT-NET, w ramach abonamentu i w czasie obowiązywania Umowy Abonent otrzymuje główne konto poczty elektronicznej. Założenie przez Abonenta kolejnego konta pocztowego związane jest z automatycznym ograniczeniem pojemności konta głównego na rzecz nowo tworzonych.

3.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta przed ingerencją osób trzecich, w tym za bezpieczeństwo danych zawartych w urządzeniu aktywnym Abonenta.

3.12. Serwis Operatora zapewnia Abonentowi nieodpłatną pomoc techniczną przy pierwszym skonfigurowaniu urządzenia aktywnego, sprawdzeniu funkcjonowania w nim odpowiedniej karty sieciowej i ewentualnym zainstalowaniu w nim rekomendowanej przez Operatora karty sieciowej, bądź poinformowanie Abonenta o konieczności zainstalowania takiej karty.

4. Zasady korzystania z kont e-mail / www

4.1. Konto zakładane jest na serwerze Operatora. Poprzez konto rozumie się przydzielenie Abonentowi przestrzeni dyskowej serwera, przeznaczonej na korespondencję elektroniczną i WWW Abonenta. Szczegółowe informacje zostaną podane przez Administratora po założeniu konta.

4.2. Abonent zobowiązuje się do wykorzystywania konta i strony WWW zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

4.3. Abonent zobowiązuje się, że na swoich stronach WWW nie będzie publikował treści sprzecznych z polskim prawem. W szczególności zabronione jest umieszczanie i rozpowszechnianie:

 1. treści nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp.,
 2. materiałów pornograficznych lub propagujących przemoc,
 3. materiałów dotyczących działań powodujących lub umożliwiających nielegalne wejście w posiadanie danych lub zniszczenie danych (m.in.: hacking, cracking, phreaking, wirusy komputerowe),
 4. materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania konta Abonenta bez informowania go o tym, w przypadku:

 1. nieprzestrzegania postanowień regulaminu świadczenia usług a w szczególności pkt. 4.3 Regulaminu,
 2. przekroczenia przydzielonej Abonentowi przestrzeni dysku serwera.

4.5 Odblokowanie konta następuje po osobistym zgłoszeniu się Abonenta u Administratora i podpisaniu zgody na usunięcie z konta Abonenta treści naruszających pkt. 4.4 Regulaminu.

4.6. Umieszczanie na serwerze skryptów i programów wykonywalnych (w szczególności CGI) może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora (nie dotyczy to JavaScript). W przeciwnym wypadku skrypty zostaną usunięte.

4.7. Pełną odpowiedzialność za zawartość i wykorzystanie konta ponosi Abonent.

4.8. Administrator zastrzega sobie prawo rozsyłania Abonentom listów reklamowych lub innych treści komercyjnych na zlecenie osób trzecich.

4.9. Listy wysyłane przez Abonenta do Administratora mogą być publikowane na WWW bez zgody Abonenta w celu utworzenia FAQ.

4.10. Operator lub Administrator zastrzega sobie prawo wyłącznej decyzji odnośnie spraw związanych z przestrzeganiem zasad pkt. 4 (w tym interpretacji takich pojęć jak np. „pornografia”).

5. Usuwanie usterek

5.1. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w obrębie sieci międzybudynkowej w terminie dwunastu godzin roboczych (za godziny robocze przyjmuje się godziny 10.00 do 21.00 w dni robocze), zaś do usunięcia awarii w obrębie sieci budynkowej – w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii.

5.2. Mechaniczne uszkodzenie instalacji w lokalu Abonenta zostanie usunięte na jego koszt, stosownie do opłaty z cennika Operatora.

5.3. Awarie wynikłe wskutek wadliwego działania sprzętu Abonenta mogą zostać odpłatnie usunięte na zlecenie Abonenta przez serwis Operatora.

5.4. Obsługa techniczna sprzętu komputerowego Abonenta i oprogramowania niezbędnego do pracy w sieci może być dokonywana odpłatnie przez serwis Operatora, o ile Abonent zgłosi stosowny wniosek. Odpłatność za te usługi zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika obowiązującego w serwisie Operatora. Udzielane usługi objęte są gwarancją.

5.5. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o występujących awariach w sieci, jak również w miarę potrzeby, zapewnienia dostępu do miejsca jej wystąpienia. Abonent może zgłosić wystąpienie awarii:

 • telefonicznie na numer telefonu: 783 820 666
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@trzebnica.org

5.6. Reklamacje dotyczące usług wykonanych przez Operatora, powinny być zgłaszane listem poleconym na adres: TKT-NET, ul. Oborńców Pokoju 43/2 , 55-100 Trzebnica.

6. Opłaty

6.1. W ramach jednorazowej opłaty za wykonanie usługi, Operator udostępnia łącze sieci TKT-NET tylko do jednego urządzenia aktywnego w lokalu Abonenta. Udostępnienie łączy więcej niż do jednego urządzenia aktywnego jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej umowy Operatora z Abonentem.

6.2. Począwszy od dnia dokonania aktywacji, Abonent zobowiązany jest do uiszczania miesięcznego abonamentu tytułem zapewnienia dostępu do sieci TKT-NET.

6.3. Abonament jest płatny z góry do 10. dnia każdego miesiąca, w którym usługa jest świadczona. Płatność może być dokonywana na drukach otrzymanych od Operatora, na standardowych drukach pocztowych lub w drodze przelewu bankowego, na konto wskazane przez Operatora.

6.4. W przypadku uiszczania abonamentu za miesiąc, w którym dokonano aktywacji, Abonent uiszcza połowę opłaty miesięcznej, gdy aktywacji dokonano po piętnastym dniu miesiąca. Gdy aktywacji dokonano przed tą datą, Abonent uiszczanie pełną kwotę abonamentu.

6.5. Abonent ma prawo uiścić abonament z góry za dwa kolejne lub więcej miesięcy. Opłacanie abonamentu z góry za przyszłe miesiące rozliczeniowe gwarantuje zachowanie przez Operatora wysokości abonamentu za te miesiące na poziomie obowiązującym za pierwszy miesiąc przedpłaty. Abonent jest zobowiązany do dokładnego wskazania okresu, za który jest dokonywana przedpłata.

6.6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty abonamentu. W takim przypadku, Operator zawiadomi Abonenta na piśmie, wysłanym wraz z drukiem, służącym do uiszczenia abonamentu za miesiąc poprzedzający. Zmiana wysokości abonamentu nie stanowi zmiany Umowy.

6.7. W przypadku niemożności uzyskania przez Abonenta dostępu do sieci TKT-NET z winy Operatora w okresie powyżej trzech następujących po sobie dni, Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu odpowiedniej części abonamentu. Abonament zostanie zwrócony w wysokości stanowiącej x/30 wartości podstawowej abonamentu, gdzie x oznacza liczbę dni, podczas których Abonent był pozbawiony możliwości korzystania z usługi.

6.8. Wszelkie opłaty będą dokonywane na konto Operatora (PKO BP oddział w Oleśnicy 53 1020 5297 0000 1202 0075 9688) lub na inne konto wskazane przez Operatora.

6.9. Abonent ma obowiązek uiścić kwotę ustawowych odsetek od zaległych należności Operatora bez odrębnego wezwania do zapłaty. Dokonywane przez Abonenta wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet odsetek. Odmienne zastrzeżenie dokonane przez Abonenta jest bezskuteczne.

6.10. Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych w sieci TKT-NET.

6.11. Abonent może zrezygnować z korzystania z dostępu do sieci TKT-NET przez okres maksymalnie 3 miesięcy, zawiadamiając o tym Operatora z 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca oraz z góry określając datę reaktywacji łącza sieciowego. Za czasową dezaktywację łącza Abonent zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Operatora. Przez okres nie korzystania z dostępu do sieci TKT-NET, Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania miesięcznego abonamentu.

6.12. Jakiekolwiek przerwy lub usterki w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, niezawinione przez Operatora nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania stosownych opłat.

7. Naruszenie Regulaminu

7.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

 1. działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie komputerów innych użytkowników sieci TKT-NET i sieci Internet,
 2. stosowanie nielegalnych programów komputerowych,
 3. umieszczanie w sieci TKT-NET oraz w sieci Internet nielegalnych informacji, danych i oprogramowania,
 4. działanie niezgodne z netykietą, czyli ogólnie pojętą kulturą sieciową, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci TKT-NET i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody,
 5. nieautoryzowana zmiana karty sieciowej lub urządzenia aktywnego,
 6. udostępnienie innym Abonentom i użytkownikom sieci Internet serwisów proxy, ftp itp.,
 7. zamieszczanie materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczenie może przynieść dochód właścicielowi strony lub innej osobie,
 8. uruchamianie usług udostępniania plików i wymiany danych w sieci TKT-NET,
 9. podłączenie do sieci TKT-NET lub do sieci Internet urządzenia aktywnego, na które nie została zawarta oddzielna umowa albo udostępnienie łącza osobom trzecim,
 10. używanie zastrzeżonych numerów IP lub nazw komputerów,
 11. wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu sieci TKT-NET lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci TKT-NET.

7.2. Jeżeli Abonent naruszył Regulamin:

 1. po raz pierwszy – biuro poinformuje go o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenie Abonenta od sieci TKT-NET,
 2. po raz drugi – biuro poinformuje go o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług przez Operatora przez okres 7 dni, co nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia abonamentu w pełnej wysokości; Operator może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączyć Abonenta od sieci TKT-NET,
 3. po raz trzeci – biuro poinformuje go o dokonanym naruszeniu i Operator rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym i odłącza Abonenta od sieci TKT-NET.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej, i osiedlowej.

8.2. Operator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń dosyłu sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu oraz z tytułu konserwacji urządzeń wzmacniających).

9. Rozwiązanie Umowy

9.1. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonent był pozbawiony dostępu do sieci TKT-NET przez okres ponad 30 dni w sposób ciągły.

9.2. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od sieci TKT-NET, jeżeli:

 1. Abonent zalega z opłatą abonamentu za więcej niż jeden okres płatności,
 2. Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej, podłączy kolejne urządzenie aktywne do urządzenia aktywnego lub łącza sieciowego, których niniejsza umowa dotyczy lub udostępni sygnał poza lokal, którego niniejsza umowa dotyczy; w tym wypadku Operator może również domagać się odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią lub korzystania z sygnału za pomocą kolejnego urządzenia aktywnego, nie mniej jednak niż za trzy miesiące,
 3. Abonent dokona samowolnej przeróbki instalacji; w tym wypadku Operator może domagać się również przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania,
 4. Abonent nie dopuści do okresowej kontroli instalacji,
 5. Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt. 7.1.,
 6. Abonent naruszył postanowienia Umowy, w szczególności opóźnia się w zapłacie opłaty, o której mowa w §3 Umowy, jak również gdy działa na szkodę Operatora.

9.3. Operator może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie w stanie wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

9.4. Korzystając z sieci TKT-NET oraz z sieci Internet, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, mogących wiązać się z tą czynnością, pod rygorem odstąpienia przez Operatora od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od sieci. W szczególności, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

9.5. Ponowne przyłączenie do sieci urządzenia aktywnego Abonenta może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia w siedzibie Operatora nowej umowy o zapewnienie dostępu do sieci TKT-NET i po uiszczeniu opłat w wysokości obowiązującej w cenniku Operatora w dacie ponownego przyłączenia do sieci oraz po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami. Operator może odmówić ponownego przyłączenia do sieci bez podawania przyczyny.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Żadna ze Stron Umowy nie przeniesie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z Umowy, na osobę trzecią, bez uprzedniego uzyskania zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej.

10.2. W przypadku zbycia przez Abonenta praw do lokalu, w którym zainstalowane jest łącze sieciowe lub indywidualny modem kablowy, Abonent może przekazać uprawnienia wynikające z Umowy nabywcy, informując o tym Operatora bez większej zwłoki. Informacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać zgodę nabywcy na wstąpienie do Umowy w miejsce Abonenta. Jeżeli nabywca nie wyrazi zgody na przejęcie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od powiadomienia Operatora o dokonanym zbyciu, ze skutkiem na koniec miesiąca następnego po powiadomieniu Operatora. Jeżeli Abonent nie powiadomi Operatora o dokonanym zbyciu, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności abonamentu, pomimo że z sygnału faktycznie korzysta osoba trzecia.

10.3. Abonent jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na Umowę.

10.4. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu, Abonent zostanie powiadomiony pisemnie co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana niniejszego Regulaminu w sposób wyżej określony nie stanowi zmiany Umowy.